VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" nebo "OP") tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím formuláře umístěného na internetové adrese www.danieladesign.cz, jejímž předmětem je prodej zboží specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen "zboží"), uzavírané mezi Danielou Bláhovou, IČO: 09942912, tel: +420 723 686 290, e-mail: hi@danieladesign.cz, se sídlem Palackého 108, 281 01 Velim, (dále jen "DANIELADESIGN" nebo "e-shop" ), jako prodávající na straně jedné (dále jen "prodávající") a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen "kupující") a mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník" nebo "OZ"). 

2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. 

II. 

Postup při uzavírání kupní smlouvy 

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávající na stránky eshopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami. 

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do "košíku". 

3. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko "DO KOŠÍKU". V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost vracet se k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce. 

4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz "Objednat s povinností platby" a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.  Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

5. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. V příloze najdete také obchodní podmínky a reklamační řád v pdf.

6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. 

7. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. 

8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 III. 

Kupní cena 

1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny. 

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna. 

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. 

4. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávající.

5. V jedné objednávce může být uplatněn pouze jeden slevový kód. 

IV. 

Platební podmínky 

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

 2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze způsobů placení kupní ceny za zboží: 

- platba bankovním převodem na bankovní účet prodávající. 

ONLINE PLATBA KARTOU

-Google Pay

-Rychlá platba přes banku

3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího. 

 

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po odeslání objednávky na Vaší emailovou adresu.

 

V. 

Dodací podmínky 

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky. 

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží: 

- dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce; 

- osobní vyzvednutí na některém z partnerských výdejních míst. 

3. Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího. 

4. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží běžně odesíláno do 3 pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. 

Samolepky na přání z vyřezávaného vinylu tvořím jen a jen pro Vás. Prosíme zde o trpělivost s dodáním, jedná se o pečlivou ruční práci. Toto zboží se odesílá nejpozději do dvou týdnů.

5. Termíny doručení zboží uvedené na internetových stránkách prodávající jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností. 

6. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. 

 

 

VI. 

Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou 

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). 

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. 

3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávající o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy. 

VII. 

Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem 

 1. Kupující/klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upravené dle individuálního přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. 

3. Postup při odstoupení od smlouvy: Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávající odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. 

4. Kupující je povinen zaslat zboží společně s fakturou prodávající na adresu: Daniela Bláhová, Palackého 108, 281 01 Velim, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). 

5. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen Všeobecné obchodní podmínky vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. 

6. Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal. U všech druhů plateb je pro vrácení peněz nutné uvést číslo osobního bankovního účtu, na který mají být peněžní prostředky vráceny. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.). 

7. Nárok na akční výhodu (dárek, slevu či jiné zvýhodnění) vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Dárek je povinen vrátit spolu s nevyhovujícím zbožím. Pokud kupující vrací pouze část zboží a hodnota ponechaných výrobků nepřekračuje stanovenou hranici pro nárok na dárek, je rovněž povinen ho vrátit. V opačném případě mu bude zpětně účtována běžná cena dárku. 

VIII. 

Práva z vadného plnění, záruka 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné, 

- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí: 

- u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

- vyplývá-li to z povahy věci. 

3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení OP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. 

7. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. 

9. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího a je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu: Daniela Bláhová, Palackého 108, 281 01 Velim. 10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady upravuje reklamační řád prodávající.

 IX. 

Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem 

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Všechny uvedené informace jsou spotřebiteli zasílány e-mailem (přílohou je potvrzení o přijetí reklamace a reklamační protokol). 

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

X. 

Ochrana osobních údajů 

Potřebné informace o zpracování osobních údajů naleznete kupující zde: https://www.danieladesign.cz/ 

XI. 

Řešení sporů 

1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy. 

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů. 

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz). 

XII. 

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Kupující doručuje prodávající písemnou korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. 

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou, OP nebo občanským zákoníkem, je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávající, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávající. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávající. 

5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 Jak ověřujeme recenze

Zde mohou napsat recenze zákaznice přímo na mém profilu, zasílá se mi to ke schválení a pak už je jen zveřejněná. 

Zde jsem sama své zákaznice poprosila, aby mi napsaly malou recenzi a já jsem velmi ráda, že byly spokojené. 

 
 • Recenze ze seznamu a zbozi.cz

Mohou zde napsat všichni kdo jsou zaregistrovaní na seznam.cz. Je možné zaslat jen jednu recenzi z jedné IP adresy.

Nebo lze napsat recenzi přes odkaz v hodnotícím emailu, který  zboží.cz automaticky posílá zákazníkům co u mě nakoupili a povolili tuto možnost v posledním kroku objednávky.

 • Recenze Heuréka

Zde chodí automatický email k ohodnocení, všem kteří u mě nakoupili a povolili zaslat hodnocení mého e-shopu v posledním kroku objednávky. Zde můžete najít více informací přímo od Heuréky. Vygenerované recenze z Heuréky najdete také na našich stránkách v záložce Hodnocení obchodu.

 • Hodnocení obchodu a produktu na stránkách Danieladesign.cz

Zde můžete sdílet s ostatními zkušenosti a spokojenost se zakoupeným zbožím nebo samotným e-shopem. Zde si recenze ověřujeme sami.

 

Dárkové poukázky 

 • Dárkové poukázky vydává danieladesign a lze ji uplatnit na e-shopu danieladesign.cz na veškeré zboží. 
 • Dárkovou poukázku je možné darovat třetí osobě. 
 • Při koupi si můžete zvolit hodnotu a design.  
 • Poukázku lze uplatnit na eshopu danieladesign, vložením dodaného kódu v košíku ,,kolonka dárky a slevy,, 
 • Poukázka lze použít pouze jednou a nelze ji rozložit. 
 • Dárkovou poukázku může uplatnit pouze ten, kdo ji uplatní jako první. 
 • Dárková poukázka je časově omezená a datum je uvedené na poukázce. 
 • Dárkovou poukázku lze vrátit dle podmínek v odstavci VI. A VII.. 

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 1. 2023

 

kontaktní údaje: 

e-mail: hi@danieladesign.cz 

telefon: +420 723 686 290 

web: danieladesign.cz

 

(Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy) 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:  

Daniela Bláhová, (dále jen "DANIELADESIGN" nebo "e-shop" )

 IČO: 09942912

Palackého 108, 281 01 Velim

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti DanielaDesign („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: