Reklamační řád

 I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tento reklamační řád e-shopu umístěného na webové adrese: https://www.danieladesign.cz/, provozovaného Danielou Bláhovou, IČO: 09942912, se sídlem Palackého 108, 281 01 Velim, (dále jen "DANIELADESIGN"), (dále jen ""), jenž je nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi DANIELADESIGN, jako prodávající (dále jen "prodávající") a právnickou nebo fyzickou osobou jako kupujícím (dále jen "kupující"), upravuje právní vztahy a smluvní ujednání, jež vznikají mezi smluvními stranami při uzavírání kupních smluv na zboží a následných právních jednání a v souvislosti s tím poskytovanými službami. 

2. Od jednotlivých ustanovení RŘ se lze v konkrétním případě odchýlit pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud nebude dohoda uzavřena písemně. 

3. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. 

II. 

Postup při provádění reklamace, podmínky reklamace 

1. Reklamaci lze zaslat na e-mail: hi@danieladesign.cz. Kupující bude následně kontaktován prodávající a bude s ním sjednán postup při projednání reklamace. 

2. K zahájení reklamačního řízení je nutné předložit zakoupené zboží k prohlídce (stačí fotografie, či video zboží) a sepsat reklamační protokol, který bude obsahovat datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. K projednání reklamace, je nutné předložit fakturu, objednávku, a to při uplatnění reklamace. 

3. Při reklamaci je kupující povinen vyplnit reklamační protokol, kde je nutné uvést zejména podrobný popis vad, které jsou předmětem reklamace. 

4. Kupující je v případě reklamace povinen umožnit prodávající prohlídku zboží tak, aby prodávající mohla posoudit oprávněnost reklamace a seznámit se se stavem reklamovaného zboží, jakož ji poskytnout i přiměřenou lhůtu potřebnou k odbornému posouzení vady, v takovém případě bude nezbytné fyzické předložení zboží kupujícím prodávající.

 III. 

Odpovědnost prodávající za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. 

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávající vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 

IV. 

Nároky kupujícího 

1. V případě výskytu vady může kupující požadovat odstranění vady - opravu zboží, výměnu za nové zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. 

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: - pokud má zboží podstatnou vadu, - pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží. 

3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávající sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávající je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

6. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

V.

 Způsob vyřízení reklamace 

1. Na základě řádně vyplněného reklamačního protokolu a prohlídky zboží, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. V odůvodněných případech se do lhůty uvedené v předchozí větě nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení reklamací uplatněné vady. 

2. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, je prodávající povinna navrhnout kupujícímu způsob jejího vyřízení. Oprávněná reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dne jejího uplatnění.

 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

4. Prodávající neodpovídá za tyto vady: 

- vady vzniklé opotřebením zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

- za vady zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku existence vady, pro kterou byla ujednána nižší cena zboží, 

- vady zboží vzniklé po převzetí zboží kupujícím, 

- vady, jejichž vznik zapříčinil kupující,

 - vady, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a kupující takové vady neuplatnil, ač mohl, 

- vady, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl a/nebo mohl vědět,

 - vady, na které byl kupující výslovně upozorněn, 

- vady, vzniklé nerespektováním doporučení prodávajícího k nakládání a manipulaci se zbožím, 

- vady, které vznikly neodborným používáním zboží kupujícím či neodborným zásahem, 

- vady u použitého zboží odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo. 

 

VI. 

1. Prodávající je oprávněna účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s reklamací, pokud tato reklamace bude s konečnou platností uznána jako neoprávněná a kupující se zavazuje tyto náklady prodávající uhradit. 

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané s prodávajícím. 

3. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávající uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

 

VII. 

1. Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti dne 8. dubna 2021. Kupující je vázán zněním RŘ platným v době uzavření kupní smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Datum: 8 ledna 2023

 

Formulář pro reklamaci

Adresát:               

Daniela Bláhová, (dále jen "DANIELADESIGN" nebo "e-shop" )

 IČO: 09942912

Palackého 108, 281 01 Velim

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: